24 juni 2019 sprak het bestuur van de Huurderskoepel Laurentius (HKL) met huurders in het kader van het traject ‘Huurdersparticipatie doen wij zo’. De
opkomst tijdens de startbijeenkomst van 2 april 2019 was vrij laag en de HKL had behoefte aan meer input van onze achterban. Daarom gingen we in 
een  kleinere setting met leden van BCs en actieve bewoners in gesprek. Ook Erik Vermathen van Stade, die het traject begeleidt, was bij deze 
gesprekken aanwezig. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden we de volgende vragen voorgelegd: 

1.  Wat leeft er in uw complex/buurt? Wat gaat er goed? Wat kan er beter?

2.  Hoe ervaart u communicatie/overleg met, en opvolging door Laurentius?

3. Hoe ziet u uw eigen rol, de rol van Laurentius en die van de huurderskoepel?

In grote lijnen vertoonden de antwoorden van deelnemers veel overeenkomsten. Zo sprak iedereen zorgen uit over (brand)veiligheid en overlast. Ook leefbaarheid en afnemende saamhorigheid waren punten die vaak ter sprake kwamen. In diverse complexen is men ontevreden over de nieuwe leveranciers van schoonmaak en groenonderhoud. Verder vroegen diverse deelnemers zich af hoe het kan dat servicekosten (en huren) voor identieke appartementen in een complex kunnen verschillen.

Ten aanzien van communicatie met Laurentius verschillen de ervaringen. In sommige complexen is men best tevreden. In andere gevallen ervaart men de communicatie als eenzijdig, opvolging als traag en communicatie daarover als onvoldoende. Over het algemeen is men tevreden over buurtbeheerders en de manier waarop deze invulling geven aan hun rol. Ze hebben echter niet altijd voldoende bevoegdheden om zaken zelfstandig te kunnen oppakken.

Alle deelnemers gaven aan zich graag voor hun complex/medehuurders in te willen blijven zetten, maar men wil zich wel serieus genomen voelen en ruggensteun van Laurentius krijgen. Vooral actieve bewoners hebben behoefte aan afbakening, duidelijkheid over hun status en budget/faciliteiten. De rechten en plichten van zowel BCs als actieve bewoners zouden in een samenwerkingsovereenkomst duidelijk moeten worden vastgelegd. In principe wil men ook best betrokken worden bij adviestrajecten van de HKL, maar men vraagt zich wel af of en hoe dit praktisch haalbaar is.

De HKL dankt alle deelnemers hartelijk voor hun bijdrage. De verkregen input wordt meegenomen in het traject ‘Huurdersparticipatie doen wij zo!, waarin de verbetering van de omgang met (actieve) huurders centraal staat. Wij werken aan een concept samenwerkingsovereenkomst met Laurentius, waarin de rechten en plichten van  actieve en georganiseerde huurders worden vastgelegd. Na ons zomerreces, van 8 juli tot 19 augustus, pakken wij dit verder op. Wij wensen iedereen een hele fijne zomer!