De Huurderskoepel Laurentius nodigt leden van harte uit voor de Jaarvergadering op 3 maart a.s. in De Poelewei, Monseigneur de Vetstraat 2, 4817 JP Breda (076 522 4983). Aanvang: 14.00 uur.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Gastspreker Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
  3. Verslag algemene ledenvergadering 26 november 2019
  4. Jaarverslag 2019 secretaris; vooruitblik 2020

Pauze

  1. Jaarrekening 2019
  2. Begroting 2020
  3. Verklaring kascommissie; benoeming nieuw lid kascommissie
  4. Rondvraag en sluiting

 

Doorgeven e-mailadres

Helaas ontbreken er nog veel e-mailadressen in onze ledenadministratie. Wilt u uw e-mailadres (nogmaals) mailen naar [email protected], zodat wij in de toekomst uitnodigingen en stukken digitaal kunnen verspreiden?

Bevestigen aanwezigheid

U kunt zich tot 21 februari a.s. per e-mail aanmelden. Punten voor de rondvraag ontvangen wij ook graag voor die datum. Beschikt u niet over e-mail? Neemt u dan tijdens kantooruren telefonisch contact op met onze ambtelijk secretaris, mw Ingrid Bothe (06-39427888), of met onze voorzitter, mw Jeanne Klip-Pieterse (06-20540032).

Gastspreker

1 maart a.s. wordt naar verwachting het vorig jaar voor professionals operationeel geworden meldpunt voor acute crisissituaties voor iedereen beschikbaar gesteld. Ingrid van Gool en Sanne Bijlsma van Meldpunt Crisiszorg West-Brabant vertellen u meer.

Verslag 26 november 2019

Het conceptverslag van de ALV van 26 november 2019 jl. wordt ter vaststelling aan de vergadering voorgelegd. Leden kunnen per e-mail een digitaal exemplaar opvragen.

Jaarrekening 2019 – begroting 2020

De jaarstukken worden op de vergadering toegelicht. Leden kunnen per e-mail een digitaal exemplaar opvragen. Na een toelichting door onze penningmeester deelt de kascommissie haar verklaring met u. Omdat de zittingstermijn van een van de leden verloopt, wordt de vergadering gevraagd een nieuw kascommissielid te benoemen.

Jaarverslag secretariaat 2019 – vooruitblik 2020

Graag kijken wij met u terug naar onze activiteiten in 2019 en vertellen wij u wat ons in 2020 te wachten staat.

Rondvraag en sluiting

Wij behandelen nog niet beantwoorde vooraf ingediende rondvragen. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen naar aanleiding van de jaarvergadering zelf te stellen.